Strona główna Portalu >>> newsy >>> IZBA ARCHITEKTÓW
Informacja dla architektów starających się o weryfikację polskich uprawnień budowlanych za granicą

        Procedury weryfikacji polskich uprawnień za granicą ustalane są na poziomie narodowym przez odpowiednie instytucje w krajach docelowych. W celu zapoznania się tym procedurami, należy skontaktować się z izbą architektów wybranego kraju członkowskiego Unii Europejskiej

 
IZBA ARCHITEKÓW
|
27-01-05
|
skomentuj artykuł
|
wyślij artykuł
|
wydrukuj artykuł
 

Austria: Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten BAIK
office@arching.at
Belgia: Conseil National de l’Ordre des Architectes CNOA
conseil.national@OrdredesArchitectes.be
Cypr: Cyprus Architects Association CAA
cyprus.architects.association@cytanet.com.cy
Czechy: Czech Chamber of Architects CKA
cka@cka.cc
Dania: Akademisk Arkitektforening AA
info@danskeark.org
Estonia: The Union of Estonian Architects UEA
ealiit@online.ee
Finlandia: Finnish Association of Architects SAFA
safa@safa.fi
Francja: Conseil National de l’Ordre des Architectes CNOA
internat@cnoa.com
Grecja: Association des Architectes Diplomés SADAS
sadas-pea@tee.gr
Hiszpania: Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de Espana CSCAE
consejo.internacional@arquinex.es
Holandia: Bond van Nederlandse Architecten BNA
bvisser@bna.nl
Irlandia: Royal Institute of the Architects of Ireland RIAI
info@riai.ie
Litwa: Architects Association of Lithuania AAL
architektu.sajunga@takas.lt
Luksemburg: Ordre des Architectes et Ingénieurs Conseils de Luxembourg OAI
oai@oai.lu
Łotwa: The Latvia Association of Architects - LAA
latarch@latnet.lv
Malta: Kamra tal-Periti KTP
mfpb@maltanet.net
Niemcy: Bundesarchitektenkammer BAK
info@bak.de
Portugalia: Ordem Dos Arquitectos - OA
ri@ordemdosarquitectos.pt
Słowacja: Slovak Chamber of Architects SKA
komarch@komarch.sk
Słowenia: Chamber of Architecture and Spatial Planning of Slovenia ZAPS
zaps@zaps.si
Szwecja: Sveriges Arkitekter SA
kansli@arkitekt.se
Węgry: Chamber of Hungarian Architects CHA
teampannon@teampannon.hu
Wielka Brytania: Architect's Registration Board ARB
info@arb.org.uk
Włochy: Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori CNAPPC
esteri.cna@archiworld.it

Wraz z innymi dokumentami, architekt starający się o uznanie uprawnień w innych krajach Unii Europejskiej musi przedstawić zaświadczenie o zgodności dyplomu polskiej uczelni z wymienionymi w dyrektywie w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta (85/384/EWG). Zaświadczenie takie jest wydawane przez Naczelnika Wydziału w Departamencie Architektury i Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury, Pana arch. Andrzeja Kobyleckiego, po uprzednim potwierdzeniu autentyczności dyplomu przez Panią Katarzynę Sobiecką, Głównego Specjalistę Departamentu Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Edukacji i Sportu. Prosimy o kontakt z ww. osobami w celu umówienia się na spotkanie, pod następującymi numerami telefonu:

  • Pan arch. Andrzej Kobylecki - (0-22) 661 80 69
  • Pani Katarzyna Sobiecka - (0-22) 318 98 31

www.izbaarchitektow.pl