Strona główna Portalu >>> newsy >>> KONKURS
Konkurs na koncepcję architektoniczno - urbanistyczną przebudowy i rozbudowy Muzeum Architektury we Wrocławiu

        Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego projektu przebudowy i rozbudowy Muzeum.

 
autor: gomore
|
22-03-05
|
źródło: Muzeum Architektury Wrocław

REGULAMIN KONKURSU (fragment)


Rozdział I.
Ustalenia ogólne


1.Opis terenu opracowania:

Teren opracowania to działka nr 24/1, obręb Stare Miasto we Wrocławiu, wraz z terenem sąsiednim, będącym własnością Gminy Wrocław. Na działce 24/1
znajdują się budowle d. Klasztoru Bernardynów w którym od czasów jego odbudowy mieści się Muzeum Architektury. Działka Muzeum znajduje się pomiędzy aleją Juliusza Słowackiego od południa, od zachodu ul. Bernardyńską a dalej, od północy ul. Kapistrana . Od strony wschodniej działka graniczy z parkiem Juliusza Słowackiego.
Poza Muzeum, na parterze budynku frontowego od południa, w budynkach klasztornych znajduje się siedziba Dolnośląskiego Oddziału Konserwatora Zabytków a nad nią kilka mieszkań prywatnych (działka 23/1).
Na terenie działki znajdują się grupy starodrzewu oraz wiele cennych krzewów.
Teren przewidziany na rozbudowę Muzeum zajmuje południowo - zachodnią część działki - naroże alei Juliusza Słowackiego oraz ul. Bernardyńskiej, gdzie przed wojną znajdowały się także budynki należące do klasztoru.


2. Cel konkursu :

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszego projektu przebudowy i rozbudowy Muzeum, uhonorowanego 1 nagrodą, którego Autor / Zespół autorski (Uczestnik Konkursu) zaproszony zostanie do negocjacji w trybie zamówienia publicznego z wolnej ręki na opracowanie projektu budowlanego i dokumentacji wykonawczej, niezbędnej dla programu modernizacji Muzeum, w tym w szczególności dla uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę, materiałów niezbędnych do realizacji przez Organizatora przetargu nieograniczonego bądź innego trybu udzielenia zamówienia na roboty budowlane przebudowy i rozbudowy Muzeum a które będzie udzielone w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a także pełnienia funkcji nadzoru autorskiego w toku w/w realizacji.
Zasady zlecenia omówione są w rozdziale II ust. 12.3, 12.4, 12.5 niniejszego Regulaminu.


3. Zadanie konkursu:

Zadaniem konkurujących jest wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy Muzeum Architektury zgodnie z załączonym Programem Szczegółowym przy jednoczesnym zachowaniu historycznej i zabytkowej substancji budowli klasztornej i kościoła, przy zachowaniu obecnego charakteru publicznych wnętrz a także elewacji i sylwety Muzeum Architektury. Projekt rozbudowy nie może naruszyć interesów stron trzecich gwarantowanych odrębnym prawem.

Ciąg dalszy: muzeum_architektury_wroclaw.doc > > >

Tekst: MA info: GOMORE